Megálló Étterem és Pizzéria 06707728881
Adatvédelmi nyilatkozat
 
 1. Adatvédelmi Szabályzatban szereplői

• Szolgáltató: Mo-Mé Food Kft. (székhely: 6762 Sándorfalva, Május 1 tér 1.)

• Vásárló: természetes személy, akinek a személyes adatát kezeljük az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok közül legalább egy célból 

 1. Adatvédelmi Szabályzat célja:

• Számunkra kiemelten fontos az Ön magánszférájának és személyes adatainak a védelme. Az adatkezelés során biztosítjuk személyes adatainak biztonságát. 

• A jelen Adatvédelmi Szabályzatban kifejtjük hogyan kezeljük a személyes adatát a weboldalunkon ( www.rendeles.megalloettrem.com) felhasználói fiók létrehozása és működtetése, valamint az Ön által küldött megkeresés, panasz és javaslat kezelése során. Továbbá információt talál az adatai kezeléséhez kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségéről. 

 1. Az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 

• Az Ön személyes adatainak a kezelője a Mo-Mé Food Kft.
(székhely: 6762, Sándorfalva, Május 1 tér 1). 

• Elérhetősgeink: 6762, Sándorfalva, Május 1 tér 1, tel: 06-70-772-8881. 

 1. Személyes adatokszármazása, kezelés célja: 

• A felhasználói fiók létrehozása és működtetése 

➢ A regisztrációs adatlapon megadott személyes adatait Ön rendeles.megalloetterem.com felhasználói fiókjának létrehozására és működtetésére vonatkozó szerződés teljesítése céljából (amennyiben úgy döntött, hogy létrehoz ilyet) kezeljük. 

➢ A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az szükséges a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez és hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont). 

• Rendelés feldolgozása 

➢ A Rendelés során megadott személyes adatait a Rendelés feldolgozása céljából kezeljük. 

➢ A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az szükséges a felhasználói fiókkal kapcsolatos 

szerződés teljesítéséhez és hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont). 

• Jogi kötelezettségek teljesítése 

➢ A Rendelés során megadott és a felhasználói fiókban elérhető személyes adatait (amennyiben van felhasználói fiókja) a törvény által (pl. a számvietli törvény, illetve az adó jogszabályok rendelkezései által) előírt kötelezettségeink teljesítése (pl. számlázás és számlák, illetve számvitel alapjául szolgáló dokumentumok tárolása) céljából kezeljük. 

➢ A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az szükséges a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez és hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont).  

• Jogi igények létrehozása, gyakorlása és ezek elleni védekezés 

➢ Igények létrehozása és gyakorlása, illetve ezek elleni védekezés céljából kezeljük a rendelésének, felhasználói fiókjának (amennyiben rendelkezik ilyennel) és az igényhez kapcsolódó adatait. 

➢ A fenti adatok kezelésének jogalapja az igények létrehozásához, gyakorlásához és ellenük 

történő védekezéshez fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont). 

• Válaszadás érdeklődésre, panaszra és javaslatra 

➢ Kérdéseire, panaszaira és javaslataira történő válaszadás céljából kezeljük a kérésben, 

panaszban, illetve javaslatban megadott személyes adatait. 

➢ A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont), illetve a válaszadáshoz fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont). 

 1. Automatizált döntéshozatal 

Nem hozunk a személyére vonatkozóan olyan döntést, mely kizárólag az Ön személyes adatának automatizált kezelésén alapul és jogi hatállyal bír vagy hasonlóan jelentősen hatna Önre. 

 1. A személyes adatatok továbbítása

• Személyes adatát olyan jogi személyeknek továbbítjuk, akik nevünkben járnak el, azaz szolgáltatók, IT szolgáltatók, könyvelési és adminisztratív szolgáltatást nyújtó személyek. 

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívüli országba). 

 1. Személyes adatok megőrzése

Személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük. A személyes adatait az alábbi időpontokig tároljuk: 

• A rendeles.megalloetterem.com felhasználói fiókja kezelése és működtetése céljából: amíg felhasználói fiókját vissza nem vonja - a fiók visszavonása történhet a felhasználói fiók törlésével (melyre a felhasználói fiókban van lehetőség a bejelentkezést követően).

E-mail küldésével a Megálló Étteremnek: rendeles@megalloetterem.com illetve levél küldésével a Mo-Mé Food Kft. címére (6762 Sándorfalva, Május 1 tér 1.). Kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez. 

A Rendelése feldolgozása céljából: a Rendeléshez, illetve az elektronikus úton nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés idejére (az elérhetőség a weboldalon elérhető) azzal, hogy kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez. 

• A jogi kötelezettségeink teljesítésének céljából (pl. számviteli törvény, adó jogszabályok rendelkezései): ezen rendelkezésekből fakadó időtartamig (pl. számlázási adatait 8 évig meg kell őriznünk). 

• Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz igény létrehozása, gyakorlása, illetve az ellene történő védekezés céljából: a jogszabály szerinti elévülési idő idejéig (pl. az Ön ügyeihez kapcsolódó általános elévülési idő 5 év, illetve a fogyasztói igények általános elévülési ideje szintén 5 év. Az itt jelzett elévülési idők a jogszabályi változások következtében változhatnak). 

• Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz kérdések, panaszok, javaslatok megválaszolása: a válasz megadásához szükséges időtartamig, de nem tovább, mint 14 nap azzal, hogy kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez. 

• Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz vásárlói elégedettség-felmérés és szolgáltatásaink minőségének meghatározása céljából: jogos érdekünk idejéig, de nem tovább, mint 24 hónap. 

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

Egyéb jogai vannak a személyes adatai kezelését illetően

Egyedi helyzete miatti tiltakozás: Joga van a személyes adatainak jogos érdekeink (a marketinget ide nem értve) céljából történő kezelése ellen bármikor tiltakozni egyedi helyzetére vonatkozó okok miatt. Ebben az esetben jelölje meg azon egyedi helyzetét, mely a véleménye szerint indokolja a személyes adatai kezelésének abbahagyását. 

Hogyan gyakorolhatja jogait

 

• Mindemellett az alábbi jogokat gyakorolhatja:

      ➢ Joga van tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, illetve joga van ezen 

adatokhoz hozzáférni és másolatot kérni. 

➢ Joga van a nem teljes vagy pontatlan személyes adatai helyesbítését, törlését vagy 

kiegészítését kérni. 

➢ Joga van a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például: 

 • vitatja az általunk kezel személyes adata pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és személyes adatának törlését ellenzi és ehelyett a személyes adata felhasználásának korlátozását kéri;
 • nincs tovább szükségünk a személyes adatára az adatkezelési célhoz, de Önnek szüksége van rá az igénye létrehozásához, gyakorlásához, illetve jogi igények elleni védekezéshez; 
 • tiltakozott a személyes adatai kezelése ellen egyedi helyzete miatti okból – ebben az esetben kérheti az adatkezelés korlátozását arra az időre, amíg el nem dől, hogy jogos érdekünk felülírja a tiltakozásának alapját. Amennyiben korlátozza a személyes adatai kezelését, jogosultak leszünk tárolni azokat, illetve csak abból a célból kezelni, hogy igényt létrehozzunk, gyakoroljunk, illetve az ellen védekezzünk, hogy harmadik természetes vagy jogi személy jogait megvédjük, illetve az Európai Unió vagy a tagállam(ok) fontos közérdeke céljából. Egyéb tevékenységet csak az Ön hozzájárulásával végezhetünk. 

➢ Joga van személyes adatai törlését kérni, ha például: 

 • személyes adatai a továbbiakban nem szükségesek abból a célból, amely célból gyűjtöttük, illetve kezeltük őket; o visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap a személyes adatai kezelésére;
 • személyes adatának kezelése ellen egyedi helyzete miatt tiltakozik és nincs olyan jogalapunk az adatkezelésre, mely felülírja a tiltakozását; 

 

 • tiltakozik személyes adatainak marketing célú kezelése ellen; o személyes adatát jogellenesen kezeltük. 

Adathordozhatósághoz való jog: Mivel személyes adatát hozzájárulása vagy szerződés alapján automatizált módon kezeljük, joga van ahhoz, hogy hozzájárulása vagy szerződés alapján megadott adatát rendezett, általánosan használt, géppel olvasható formában (pl. számítógépen olvasható módon) megkapja. Joga van azt is kérni, hogy személyes adatát közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldjük el, amennyiben ez technikailag lehetséges. 

• Joga van személyes adatának kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni azon adatok vonatkozásában, melyeket hozzájárulása alapján kezelünk. Hozzájárulása visszavonása nem érinti azon adatkezelések jogszerűségét, melyek a hozzájárulása visszavonása előtt történtek. 

• A fenti jogok gyakorlásához kérjük vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel (elérhetőségeit a fenti 4. pontban találja) vagy velünk (elérhetőségeinket a fenti 3. pontban találja). 

Panasz az adatvédelmi hatósághoz: joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatsághoz fordulni panaszával. 

 1. Köteles személyes adatait megadni? 

A felhasználói fiókhoz és az ételrendeléshez kapcsolódó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve kapcsolatfelvételhez szükséges a személyes adatainak megadása. Amennyiben nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk a felhasználói fiókját létrehozni és működtetni, a Rendelését feldolgozni, illetve kérdéseit, panaszait és javaslatait megválaszolni. 

 1. Mi az a GDPR? 

A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

 

 1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat érvényessége

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2024. január 26 napjától érvényes. 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bármely módosítása annak közzétételével hatályos. 

 

 

A kiválasztott termék bekerült a kosárba

Üdvözlünk!

Kapcsolat ellenőrzése...
Kérem, várjon!